Labels

Home » , » Syi'ir Doa Gubahan Gus Miek (Khamim Jazuli)

Syi'ir Doa Gubahan Gus Miek (Khamim Jazuli)

Lirik Arti
Bismillaahir rokhmaanir rokhiim

yaa khaliim yaa khannan yaa maliku yaa mubin
walaa nathlubu syai-an illaa anta yaa mu’iin
Duh Gusti ingkang aris asih kang angrathoni
Namung nyuwun ing Tuan dzat ingkang mitulungi.

Robbanastaqim dzikroonaa wadzikrolghofiliin
wajma’naa fil-abroori khiyaarikal faa-iziin
Duh nyuwun langgeng dzikir soho dzikrolghofilin
Mugiho kitho kempal tiyang sahe faiziin.

Syakaunaa ka robbanaa baaba dhu’fi nafsinaa
li taghfirolanaa ghoffaaru walitukhsinanaa
Duh Gusti ngaturaken apese badan kulo
Mugi paring ngapunten lan sahe dateng kitho.

Bidawaamil ma’rifati adim liqoo-anaa
bi khadhrotika ilaahanaa yaa ilaahanaa
Mugiho kulo langgeng ma’rifat dateng Tuan
Tansah pinanggeh kulo dateng ngarso pangeran

Sa-alnaakal -istiqoomata fii tadzkkurik
was tiqoomatanaa fii tasyakkuri ni’amik
Duh Gusti nyuwun langgeng emut ing panjenengan
soho tansah nyukuri sedoyo keni’matan.

Yaa kariim yaa kariim an ‘imnaa bini’matik
yaa arkhamar rookhimiin irkhamnaa birokhmatik
Duh Gusti dzat kang lumo paringo keni’matan
Duh Gusti ingkang asih paringo kawelasan.

Yaa lathiifu yaa khobiir najjinaa minal mikhan
yaa qowiyyu yaa matiin anjinaa minal-ikhan
Duh Gusti ingkang welas kang kiyat lan waspodo
Nyuwun wilujeng saking sedoyo poncoboyo.

Robbanaa akhsillanaa dzohirow wabathinaa
ma’a khusnidzdzonni bikhadhrotika yaa mannaan
Pangeran panjenengan dandosi kulo niki
lahir bathin sarono manah sahe kang suci.

Yaa jaliilu bijalaalika atsbitil-iimaan
robbanaa khoirol munziliina anzilil minan
Duh Gusti moho agung nyuwun tetepe Iman
Dateng kulo sedoyo paringo kanugerahan.

Wa yaa ‘aliimu a’thi lanaa ‘ilmammu’malaa
waliro’iyyatinaa ‘ilmayyudkhilal jinaan
Pangeran moho persho nyuwun kulo sedoyo
‘Ilmu lan ngamal kulo dados mlebet suargo.

Bijuudika yaa jawaad yaa wakhidu yaa shomad
ij’alnaa minal faa-iziina fauzan fil-abad
Pangeran moho luman suci lan sinejo
Mugi kulo sedoyo dadoso tiyang bejo.

Yaa samii’u yaa bashiir yaa waajidu yaa akhad
sa-alnaaka ni’matallaatukhsho antal ma’aad
Duh Gusti moho mireng mirsani lan ngijeni
Nyuwun kulo ing ni’mat ingkang tanpo ngitungi.

Wa anta shookhibu kun fayakun idza arod
ta syai-aw wujudahu anta muriidul murod
Panjenengan lamun kerso wujudo nuli ono
Mboten wonten alangan panjenengan lamun kerso.

Yaa ghoniyyu yaa khamiidu wayaa rozzaaqu qod
rojaunaa salaamatanaa fiddaroini faqoth
Duh Gusti dzat kang sugih pinuji lan ngerzeqeni
Nyuwun kulo ing slamet dunyo akhirot sami.

Bi-ismikal ‘adziimi khashshil jamii’a maa qoshod
naahu min dzikrika wattasyakkuri fil -auqoot
Kelawan Asmo agung Tuan mugi khasil sedoyo
Sejo sagetho eleng syukur sediyo kolo.

Yaa ‘aliyyu yaa ‘adziimu yaa qohhaaru bifadh
lika sallamtanaa minal-ahwaali wal-aafaat
Duh Gusti ingkang luhur agung murbo meseso
Nyuwun slamet kulo sedoyo saking poncoboyo.

Yaa salaamu yaa salaam yaa qoodhiyal khaajaat
yaa rofii’ur fa’naa ‘indaka a’laddarojaat
Duh Gusti ingkang paring sedoyo khajat kulo
Mugi nginggahno kulo ing drajat luhur mulo.

Yaa awwalu yaa akhiru sa-alnaka bi’ad
lika ridhoo-am maqruunam bikhusnil-i’tiqood
Duh Gusti Awwal akhir nyuwun kulo sedoyo
Karidhon Tuan sartho baguse teqod kulo.

Robbi robbal’izzati qinaa minal mifsidaat
sallimnaa minal-ahwaali waminal muhlikaat
Pangeran moho luhur mugi paring pangrekso
Slamet saking sedoyo pekewuh lan pengrisak.

Laqod khaqqo qoulukal maktuubu fii furqoonik
man ‘arofaka bijaddika lafii jannatik
Saestu leres dawuh Tuan wonten ing Qur’an
Sopo wonge ma’rifat mlebu suargo Tuan.

Al qur’an kalaamulloh kalaamullohil khannaan
wa-adkhilnaa bidzaalika faroodiisal jinan
Al qur’an dawuh Alloh Gusti kang moho welas
Mugi dadoso lantaran mlebet suargo firdaus.

Yaa khafiidzu yaa nashiir yaa wakiilu yaa alloh
baarik lanaa walahum ajma’in yaa alloh
Duh Gusti dzat kang ngrekso nulung lan kapercoyo
Mugi paringo berkah dateng kulo sedoyo bijaahin

nabi shollal-ilaahu wasallamaa
‘alaihi wa-aalin daama walkhamdu lil-akhad
Sholawat salam mugiho katur dateng njeng nabi
Keluargo lan sedoyo puji LILLAAHI ROBBI
kanan
Written by: Kang Odin
Syiir, Updated at: 10:55 PM

0 komentar:

Post a Comment